Latinica
Русский
English
Publikacije
               
               
                   

 

Izdavač
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Stalno radno telo za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu
Za izdavača
Saša Torlaković
predsednik Stalnog radnog tela za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu
Tiraž
500 primeraka

Godina izdanja
2019


PROPISI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 
   

Izdavač
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Za izdavača
Miloš Nenezić
predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta
Priredilo
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
Grafički dizajn i štampa
Gama studio doo, Beograd
Tiraž
1000 primeraka
Godina izdanja
2018
ISBN 9 78-86-87875-04-3
CIP - katalogizacija je u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

 

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
 
   

Izdavač
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Stalno radno telo za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu
Tiraž
1000 primeraka

 

Godina izdanja
2015

 

KOMENTAR ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
 
   

Izdavač
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Pripremio
Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Olga Kićanović

 

Godina izdanja
2015

 

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE PRI UPOTREBI HEMIKALIJA NA RADNOM MESTU
 
   

Izdavač
Međunarodna organizacija rada
Štampa
Međunarodna organizacija rada
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Autorsko pravo
C Međunarodna organizacija rada 2013

Godina izdanja
2014

 

EFEKTI RESTRUKTURIRANJA JAVNIH I JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
 
   
Izdavač
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Kancelarija u Srbiji
Za izdavače
Nikola Mikašinović - SOLIDAR Suisse
Swiss Labour Assistance SLA - Kancelarija u Srbiji
Nebojša Atanacković - Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Priredio
Stalno radno telo za ekonomska pitanja
Dragoljub Rajić - Unija poslodavaca Srbije
Zoran Ristić - Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost"
Svetlana Mančić - Savez samostalnih sindikata Srbije)
Danijela Rajković - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Grafički dizajn
Globe DESIGN
Štampa
GRAFO-SAN 96
Tiraž
1000 primeraka
ISBN:978-86-87875-03-6
Izdavanje ove publikacije finansijski je pomogla organizacija
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Kancelarija u Srbiji
 

KOMENTAR ZAKONA O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
 
   
Izdavač
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Za izdavača
LJubisav Orbović,
predsedavajući Socijalno-ekonomskog saveta
Autor
Olga Kićanović
Grafički dizajn i štampa
Signeta, Beograd
Tiraž
1000 primeraka
 

EFEKTI PRIVATIZACIJE U SRBIJI
 
   

Izdavači
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Kancelarija u Srbiji
Za izdavače
LJubisav Orbović, Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Olivera Stepanović,SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Kancelarija u Srbiji
Autori
Članovi Stalnog radnog tela za ekonomska pitanja
Zoran Ristić - Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost"
Danijela Rajković - Ministarstvo rada i socijalne politike
Svetlana Mančić - Savez samostalnih sindikata Srbije
Dragoljub Rajić - Unija poslodavaca Srbije
Grafički dizajn i štampa
Globe DESIGN
Dizajn korica
SKYBOARD ADVERTISING
Tiraž
1000 primeraka
ISBN: 978-86-87421-02-8
Izdavanje ove publikacije finansijski je pomogla organizacija
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Kancelarija u Srbiji

 

EFIKASNO SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE
 
   
Izdavači
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
SOLIDAR Suisse/Swiss Labour Assistance SLA - Kancelarija u Srbiji
Za izdavače
Čedanka Andrić - Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Jelena Mijović - Swiss Labour Assistance
Priredili
Stalno radno telo Saveta za ekonomska pitanja i Sekretarijat Saveta
Izvršni izdavač
NIP Radnička štampa - Beograd
Štampa
Gafoplast plus - Užice
Tiraž
1000 primeraka
ISBN 978-86-7073-144-8
Izdavanje ove publikacije finansijski je pomogla Švajcarska organizacija za pomoć svetu rada
(engl: SLA), u okviru projekta: "Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji"
 

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU
PRAVILNIK O PRAVILIMA PONAŠANJA POSLODAVACA I ZAPOSLENIH
U VEZI SA PREVENCIJOM I ZAŠTITOM OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU
 
   
Izdavači
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Swiss Labour Assistance
Za izdavače
Rasim LJajić - Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Jelena Mijović - Swiss Labour Assistance
Priredila
Čedanka Andrić
Sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije
Izvršni izdavač
NIP Radnička štampa - Beograd
Štampa
Sa-Mi grafika - Beograd
Tiraž
1000 primeraka
ISBN 978-86-7073-142-4
Izdavanje ove publikacije finansijski je pomogla Švajcarska organizacija za pomoć svetu rada
(engl: SLA), u okviru projekta "Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji"
 

SOCIJALNO-EKONOMSKI SAVET REPUBLIKE SRBIJE
 
   
Izdavači
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Swiss Labour Assistance
Za izdavače
Čedanka Andrić - Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Petar Vasilev - Swiss Labour Assistanc
Priredila
Čedanka Andrić
Sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije
Izvršni izdavač
NIP Radnička štampa - Beograd
Štampa
Sa-Mi grafika - Beograd
Tiraž
500 primeraka
ISBN 978-86-87875-01-2
Izdavanje ove publikacije finansijski je pomogla Švajcarska organizacija za pomoć svetu rada
(engl: SLA) u okviru projekta "Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji"
 

SISTEM BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI
 
   
Izdavači
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Swiss Labour Assistance
Za izdavače
Čedanka Andrić - Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Petar Vasilev - Swiss Labour Assistance
Autori
Stalno radno telo za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu
Jelena Starčević
Jelena Govedarica
Slavoljub Luković
Nenad Vladić
Izvršni izdavač
NIP Radnička štampa - Beograd
Tiraž
700 primeraka
ISBN 978-86-7073-132-5
Izdavanje ove publikacije finansijski je pomogla Švajcarska organizacija za pomoć svetu rada, u okviru projekta "Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji"
 
 

REVIDIRANA EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA
 
   
Izdavači
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Swiss Labour Assistance
Za izdavače
Čedanka Andrić - Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Petar Vasilev - Swiss Labour Assistance
Autor
prof. dr Branko Lubarda
Izvršni izdavač
NIP Radnička štampa - Beograd
Štampa
Sa-Mi grafika - Beograd
Tiraž
700 primeraka
ISBN 978-86-87875-00-5
Izdavanje ove publikacije finansijski je pomogla Švajcarska organizacija za pomoć svetu rada, u okviru projekta "Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji"
 

GLOBALNI ODGOVOR NA EKONOMSKU KRIZU
- STANDARDI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA -
 
   
Izdavači
Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Swiss Labour Assistance
Za izdavače
Čedanka Andrić - Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije
Petar Vasilev - Swiss Labour Assistance
Priredila
Čedanka Andrić
Sekretar Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije
Izvršni izdavač
NIP Radnička štampa - Beograd
Štampa
Sa-Mi grafika - Beograd
Tiraž
700 primeraka
ISBN 978-86-87875-00-5
Izdavanje ove publikacije finansijski je pomogla Švajcarska organizacija za pomoć svetu rada
(engl: SLA) u okviru projekta "Sindikati i socijalni dijalog u Srbiji"